/algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nexxite Internet

Artikel 1 - Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan Nexxite Internet te Geleen die de opdracht als bedoeld onder artikel 1.3 heeft aanvaard.
1.3 Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.4 Onder werkzaamheden wordt bedoeld alles wat opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert om een opdracht te volbrengen.
1.5 Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de hieraan verbonden kosten.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer tenzij voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard.
2.2 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde uniforme voorwaarden gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met deze voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze voorwaarden bindend.

Artikel 3 - Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
3.2 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Alle offertes zijn eigendom van opdrachtnemer en mogen niet worden gekopieerd of worden verspreid aan derden en zijn uitdrukkelijk alleen bestemd voor opdrachtgever.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.
4.2 De opgegeven prijzen gelden uitsluitend voor de werkzaamheden conform de specificatie in de offerte.
4.3 Indien geen prijs is overeengekomen zal de prijs worden bepaald aan de hand van eerdere en/of gelijkwaardige overeenkomsten.
4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijs te wijzigen indien beeld- en tekstmateriaal ondeugdelijk zijn of niet digitaal zijn aangeleverd.
4.5 Extra werkzaamheden en/of correctie fasen op verzoek van de opdrachtgever worden naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, tegen het op dat moment gelden uurtarief met een minimum van telkens 1 uur.
4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd alle tarieven van haar diensten, producten en uurtarief jaarlijks met ingang van het kalenderjaar te verhogen conform het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS

Artikel 5 - Opdracht
5.1 Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard bij schriftelijke of mondeling bevestiging door de opdrachtgever.
5.2 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gebonden vanaf het moment van aanvaarding van de opdracht.
5.3 Wijzigingen in de opdracht, na aanvaarding, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Na aanvaarding door opdrachtnemer zijn deze wijzigingen van kracht.
5.4 Bij verandering van de overeengekomen levertijd als gevolg van wijzigingen in de opdracht wordt opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
5.5 Meer- of minderkosten voortvloeiend uit wijziging zijn ten laste/gunste van de opdrachtgever.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling dient zonder korting of enige verrekening door opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering en is gerechtigd deelfacturen te sturen.
6.3 De opdrachtnemer is gerechtigd om een door opdrachtgever geaccordeerde bankgarantie te vragen als zekerheid voor de betaling, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s).
6.4 De betalingstermijn voor alle geleverde producten en diensten is 14 dagen tenzij anders, schriftelijk, overeengekomen.
6.5 Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is opdrachtgever, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van de maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet is overeengekomen.
6.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor invordering van het openstaande bedrag komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen daarbij ten minste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de verschuldigde rente met een minimum van € 100,00
6.7 Niet tijdige betaling maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
6.8 Niet tijdige betaling geeft de opdrachtnemer 90 dagen na het verstrijken van de betaaldatum het recht alle lopende diensten te staken, dit betekend dat opdrachtnemer het recht heeft de website en alle daaraan gekoppelde online software offline te zetten en de email faciliteit af te sluiten.
6.9 Niet tijdige betaling geeft de opdrachtnemer 90 dagen na het verstrijken van de betaaldatum het recht de niet betaalde domeinnaam of domeinnamen per direct op te zeggen bij de registratie stichting, hierdoor verliest de opdrachtgever het juridisch eigendom van de betreffende domeinnaam of domeinnamen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door het opzeggen van de domeinnaam of domeinnamen door opdrachtnemer.

Artikel 7 - Garantie
7.1 Gedurende een periode van twee maanden na eerste oplevering van de website en/of webapplicatie, is opdrachtnemer gehouden naar beste vermogen eventuele gebreken in de software te herstellen indien de software niet functioneert op de wijze zoals eerder is omschreven.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag dat naar alle redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
8.2 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en daarmee niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die niet zijn opgemerkt in door de opdrachtgever gecorrigeerde of goedgekeurde proeven.
8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die voor uitvoering van de overeenkomst door of voor opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
8.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen.
8.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de geleverde werkzaamheden en/of geleverde zaken.
8.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van gegevens welke opgeslagen zijn op de harddisk van de server en opgeslagen in een database. Opdrachtnemer maakt 1x per 24 uur een back-up van de gegevens op de harddisk en de gegevens in een databases van alle opdrachtgevers. De back-up wordt daardoor elke 24 uur overschreven. De back-up is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij eventuele calamiteiten, maar geeft geen enkele recht of bescherming aan opdrachtgever. De back-up word nimmer ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 9 - overmacht
9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtnemer.
9.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 - intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die opdrachtnemer bij de uitvoering van softwareontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen ideeën, programmacode, adviezen, werkwijzen en processen, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer (of diens licentiegevers). Klant kan uitsluitend de gebruiksrechten verkrijgen door afzonderlijke schriftelijke afspraak met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is door haar intellectuele eigendom gerechtigd de ontwikkelde software vrij te gebruiken voor derden zonder toestemming en vergoeding van klant.
10.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van opdrachtnemer of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren over te dragen of exploiteren.
10.3 De rechten van intellectuele eigendom welke opdrachtnemer in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren overdragen of exploiteren.
10.4 Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal opdrachtnemer op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen met uitzondering van software code.

Artikel 11 - toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.